Política de privacitat

  • L’Ajuntament de Tortosa (en endavant l’Ajuntament) posa en coneixement dels usuaris de la pàgina www.tortosa.cat (en endavant la Pàgina) la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, privacitat dels usuaris i el secret i seguretat de les dades personals.
  • Per a això s’adopten les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal contingudes en aquests i per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa dels dades i els riscos als quals estan exposats. L’Ajuntament posa en coneixement dels usuaris de la Pàgina que les seves dades de caràcter personal només podran obtenir-se per al seu tractament quan siguin adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s’hagin obtingut, principalment donar resposta a les sol·licituds i tràmits de la ciutadania, recollir els suggeriments i reclamacions a través de les bústies posades a la seva disposició, i informar dels serveis i novetats que puguin ser del seu interès. Seran cancel·lades quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a aquesta finalitat, o quan ho sol·liciti el titular en l’exercici del seu dret de cancel·lació.
  • Les dades personals facilitades seran incloses en els fitxers, manuals o automatitzats, sota titularitat de l’Ajuntament de Tortosa que utilitzarà per a l’adequada gestió de la relació entre la ciutadania i l’Ajuntament, fitxers inclosos en el Registre d’Activitats de Tractament que es pot consultar al portal de transparència (https://www.seu-e.cat/documents/30004/0/RAT/897584c7-68ef-443f-abc0-c2d8bd9feddc). En qualsevol cas es podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-s’hi, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es facin a l’Ajuntament de Tortosa, Plaça d’Espanya núm.1, 43500 Tortosa (Tarragona) o bé per correu electrònic a sac@tortosa.cat S’informa que també es pot presentar una reclamació, si així es considera, davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o bé posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades del l’Ajuntament a protecciodades@tortosa.cat
  • L’usuari serà l’únic responsable de la veracitat de les dades facilitades a l’Ajuntament i es compromet a posar en el seu coneixement qualsevol modificació d’aquestos. En cas d’emplenar de forma incorrecta o incompleta els models de sol·licitud tindrà com a conseqüència no poder atendre la seva sol·licitud. Els camps marcats amb un asterisc (*) en els formularis habilitats a la Pàgina són d’emplenament obligatori.
  • L’Ajuntament administra el seu entorn de servidors de forma adequada i té una infraestructura tallafocs d’estricte compliment. Utilitza contínuament tecnologies actuals per assegurar-se que la confidencialitat i la privacitat de la informació no estan compromeses.
  • L’Ajuntament disposa de càmeres de videovigilància en diversos espais propis, concretament al davant del Museu, al perímetre de la seu de la Policia Local, al dipòsit de vehicles, als serveis socials i al mateix perímetre de l’edifici consistorial, degudament identificats amb pictogrames.
  • Qualsevol canvi realitzat en la política de privacitat i en les pràctiques d’administració de la informació es reflectirà de forma oportuna, i l’Ajuntament podrà afegir, modificar o eliminar aquesta política de privacitat quan ho consideri necessari.